[ Nam hậu Nhà Ta Là Tiểu Bá Vương ] – [ Chương 1 ]

Chương 1: Đông Cung Sống

Kinh thành, vốn là một nơi phồn hoa náo nhiệt. Thế nhưng hôm nay, trên đường lại không hề có một bóng người.

Ngươi hỏi tại sao ư? Tất nhiên chỉ có một nguyên nhân, hôm nay chính là ngày bổn vương gia xuất phủ rong chơi định kỳ mỗi tháng a.  Bởi vì tiếng tốt… a không tiếng xấu của ta vang truyền quá xa cho nên… a ha ha, mỗi ngày ta xuất phủ thì ai cũng chạy làng hết. Thêm

☻ Mục Lục ☻

1.